Privacyverklaring

Onze missie :

Uw privacy is voor clearXperts zeer belangrijk. U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier wij dit juist doen.  In deze privacyverklaring leggen wij u haarfijn uit hoe we dit voor u organiseren.

clearXperts nv stelt zich middels huidig privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring krijgt u een antwoord op de volgende vragen :

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking : clearXperts nv, met maatschappelijk zetel Boomsesteenweg 77c, 2630 Aartselaar, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0837.567.383 en alle hieraan verbonden entiteiten zoals er zijn clearXperts Finance nv, clearXperts HR bvba, clearXperts sales & marketing bvba (hierna: “clearXperts nv”).

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring kan u contact opnemen via het emailadres [email protected].

 1. Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze verklaring?
 • Persoonsgegevens : dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantennummer, email, geboortedatum, etc..) of indirect (IP-adres, nummerplaat auto, etc..) gelinkt wordt aan een persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens :
 • Verwerkingsverantwoordelijke : clearXperts nv
 • Cookies : zie ons cookiebeleid (zie verder)
 • Gegevensinbreuk : een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 • Verwerker : een partner die in opdracht van clearXperts nv persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst : een specifieke overeenkomst tussen de verwerker en clearXperts nv waarbij clearXperts nv bepaalt en beperkt welke gegevens voor welke doeleinden mogen verwerkt worden.
  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u wanneer?
   • 3.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt
    • 3.1.1 Wanneer u onze website bezoekt
     • IP-adres
     • Via cookies (zie verder)
     • Profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens (en eventueel foto) bij registratie in onze database
    • 3.1.2 Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief
     • E-mailadres
    • 3.1.3 Als werknemer voor clearXperts nv
     • Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, noodnummer
     • Foto’s, videomateriaal sollicitatie
     • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
     • Opleidings -, en tewerkstellingshistoriek
     • Evaluatieformulieren en resultaten van tests/assessments
     • Payroll informatie bv. rijksregisternummer, geboortedatum, -,plaats, adres, anciënniteit, burg staat, gezinssamenstelling bankrekeningnummer
     • Loon(fiches), vakantieattesten
    • 3.1.4 Als kandidaat en/of interim manager
     • Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, noodnummer
     • Foto’s, videomateriaal sollicitatie
     • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
     • Opleidings -, en tewerkstellingshistoriek
     • Evaluatieformulieren en resultaten van tests/assessments
     • Payroll informatie bv. rijksregisternummer, geboortedatum, -,plaats, adres, anciënniteit, burg staat, gezinssamenstelling bankrekeningnummer
     • Loon(fiches), vakantieattesten
    • 3.1.5 Als opdrachtgever, klant of zakelijke relatie
     • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer
   • 3.2 Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen
    • 3.2.1 Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

clearXperts nv verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die in de pers verschenen zijn.

 1. Wat doen wij juist met deze persoonsgegevens – doeleinden van de verwerking?
  • 4.1 Algemene doeleinden

  clearXperts nv zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres : (zie punt 3.1.1) voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van clearXperts nv om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel foto) bij registratie op de website : (zie punt 3.1.1) met het oog op het beheer van uw account op onze website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • E-mail adres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) : (zie punt 3.1.2)met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches, inspiratiessessies) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon(fiches), vakantieattesten,  CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, opleidings- en tewerkstellingshistoriek, evaluatieformulieren en resultaten van tests/assessments : (zie punt 3.1.3 en 3.1.4) om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.
 • Foto’s en videomateriaal : (zie punt 3.1.3 en 3.1.4) om te gebruiken voor onze interne communicatie met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer : (zie punt 3.1.5) om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • 4.2 Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens gebruikt worden voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien  u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan clearXperts nv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot de diensten van clearXperts nv.

Daarnaast kan clearXperts nv uw gegevens ook doorgeven aan partners, me het oog op direct marketing.  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door contact op te nemen via het emailadres [email protected].

 • 4.3 Doorgifte aan derden

ClearXperts nv zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, met uitzondering van de andere entiteiten clearXperts Finance nv, clearXperts HR bvba en clearXperts sales & marketing bvba of één van haar klanten met het oog op tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover die noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijk bepaling of een rechterlijke uitspraak.

ClearXperts nv zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat uw gegevens aan genoemde derde bekendgemaakt worden, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ClearXperts nv zal uw gegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 • 4.4 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat clearXperts nv uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ClearXperts nv zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen clearXperts nv en uzelf:

 • IP-adres : (zie punt 3.1.1) voor de duur van uw bezoek aan de Website.
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel foto) : (zie punt 3.1.1) voor de duur van de gevraagde levering van diensten.
 • E-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) : (zie punt 3.1.2) voor de duur van de gevraagde levering van diensten.
 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon(fiches), vakantieattesten, CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, opleidings- en tewerkstellingshistoriek, evaluatieformulieren en resultaten van tests/assessments : (zie punt 3.1.3 en 3.1.4) voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
 • naam, e-mailadres,  telefoonnummer en bankrekeningnummer : (zie punt 3.1.5) voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 1. Op welke manier beschermen wij uw persoonsgegevens?

Aangezien clearXperts nv uw privacy belangrijk vindt, stellen wij alles in het werk om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen.  Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen een mogelijke gegevensinbreuk.

 1. Met wie werken we samen?

Voor bepaalde verwerkingen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met andere partijen.  ClearXperts nv raadt aan om de privacyverklaring van deze partners na te lezen.

 • SD WORX voor de payroll van onze medewerkers
 • Carerix voor de opvolging van onze sollicitanten bij vacatures
 1. Wat zijn uw rechten?

Als u gegevens met clearXperts nv deelt, dan heeft u als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.  Deze worden hieronder beschreven.

 • Het recht op informatie : dit recht wordt beschreven in deze privacyverklaring.
 • Het recht op toegang en inzage : u kan steeds een verzoek richten om gratis al de door clearXperts nv opgeslagen gegevens in te kijken of hier een uitdruk van te krijgen in een leesbaar formaat. Wanneer u deze informatie opvraagt zal clearXperts nv deze voorzien van alle noodzakelijke informatie zoals :  de verwerkingen, de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en de ontvangers.

Deze informatie zal u binnen de maand worden toegestuurd.

 • Het recht op rechtzetting : u heeft het recht om elk persoonlijk gegeven dat wij van u verwerken te laten aanpassen wanneer u weet of vermoed dat dit niet correct is. clearXperts nv zal dit binnen een redelijke termijn aanpassen.
 • Het recht op bezwaar : u beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Het recht op verwijdering : wanneer u niet meer wenst dat clearXperts nv uw persoonlijke gegevens verwerkt dan kan u aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit de bestanden/databases van clearXperts nv.

Dit recht is echter geen absoluut recht en dient u er dus rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken.  U kan bijvoorbeeld geen verwijdering vragen van gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt.  Verder kan u geen verwijdering vragen van gegevens waar clearXperts nv een bewaartermijn over heeft gedefinieerd zolang deze bewaartermijn niet werd bereikt.

Alle persoonlijke gegevens die wij van u verwerken op basis van ‘toestemming’  kunt u echter onmiddellijk laten verwijderen wanneer u de toestemming intrekt.  Dit kan op éénvoudig verzoek via het emailadres [email protected].

ClearXperts nv heeft echter een ‘gerechtvaardigd belang’ om geen enkel gegeven te verwijderen wanneer er geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie die wettelijke gevolgen kan hebben.  Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

 • Het recht op de beperking van de verwerking : wanneer u het niet eens bent met één of meerdere van de verwerkingen die clearXperts nv op uw gegevens uitvoert, kan u hierop een beperking inroepen.
 • Het recht op gegevensoverdracht : u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Het recht van intrekking van toestemming : voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit : wanneer u vermoedt of denkt te weten dat clearXperts nv onzorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven beschreven rechten niet respecteert, dan kan u hierover een klacht indienen bij de bevoegde Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail [email protected].  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.   Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
 1. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via het email adres [email protected] mits toevoeging kopie voorzijde van uw identiteitskaart.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan clearXperts nv dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  clearXperts nv heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven.  U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 1. Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

 • Cookies
  • 12.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van clearXperts nv en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 • 12.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 • 12.3 De website gebruikt uitsluitend volgende cookies

Functionele cookies

NAAM Functie
Advertentie cookies Om gedragsgerichte reclame aan te bieden via advertentienetwerken
User input cookies ‘lifestyle identifier’ Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website
User interface customization-cookies Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden

Niet-functionele cookies

Naam Functie
Trackingcookies Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

 1. Uw toestemming

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per email op [email protected].

 1. Wie contacteert u in geval van vragen met betrekking tot de privacyverklaring?

clearXperts nv heeft haar interne medewerkers opgeleid om al uw vragen met betrekking tot de privacyverklaring te beantwoorden.  Deze medewerkers staan u te woord met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten in dit kader.  U kan hen bereiken via het emailadres [email protected].

 1. Wijziging privacyverklaring

clearXperts nv houdt zich het recht voor om dit privacybeleid te updaten.  Het is daarom belangrijk dat u steeds de recentste versie raadpleegt door te klikken op desbetreffende link op onze website www.clearxperts.com

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.

Om u te informeren over ons beleid tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van persoonlijke gegevens op onze websites, kunt u hier onze privacyverklaring vinden.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten